W związku z wprowadzeniem przez rząd stanu epidemicznego na terenie całego kraju oraz w trosce o zdrowie naszych klientów i gości zarząd spółki podął decyzję o zmianie organizacji najbliższych aukcji z formuły młotkowej na internetową. Zapraszamy do czynnego udziału.

Aukcje sztuki i katalogi aukcyjne 

 

Aukcja 6

Pobierz PDF | Online Katalog

Aukcja 5

aukcja zakończy się 24.5.2020 o 20.00

Aukcja 4

aukcja zakończy się 3.5.2020 o 20.00

Aukcja 3

aukcja zakończy się 5.4.2020 o 20.00

Aukcja 2

godzina   18:00

Dworek New Restaurant, Bielsko-Biała, Żywiecka 193

Aukcja 1

godzina   18:00

Dworek New Restaurant, Bielsko-Biała, Żywiecka 193

Na nasze aukcje w 2020 roku poszukujemy dzieł sztuki z obszaru:

 • malarstwa
 • rysunku
 • rzeźby
 • ceramiki
 • litografii
 • linorytu
 • drzeworytu

Zdjęcie obiektu wraz z niżej wymienionymi informacjami należy przesyłać na adres:   damma@damma.pl

 • autor
 • tytuł
 • data powstania
 • technika wykonania
 • rozmiary
 • uszkodzenia, zabrudzenia
 • pochodzenie
 • cena

Jak zostać uczestnikiem aukcji

 

W licytacji może wziąć udział:

 • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną

Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się za pośrednictwem internetu, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w katalogu aukcyjnym i na stronie: www.damma.pl, który następnie po zeskanowaniu lub sfotografowaniu należy przesłać drogą mailową na adres: damma@damma.pl

W licytacji można uczestniczyć w wybranej przez siebie formie, tj.:

 • osobiście
 • telefonicznie 
 • przez internet www.onebid.pl
 • pisemnie, zlecając licytację z limitem ceny.

Jak zgłosić obiekt na aukcję

 

By dokonać zgłoszenia wystarczy przesłać na adres damma@damma.pl:

  • zdjęcia dzieła sztuki
   • z przodu i tyłu
  • podać podstawowe informacje dot. dzieła, jak:
   • wymiary
   • pochodzenie
   • inne według posiadanej wiedzy

  Regulamin aukcji

  Regulamin aukcji (PDF)

  Formularz zgłoszeniowy / zlecenia (PDF)

   

   

  OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

  1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.
  2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.
  3. Aukcja ma charakter otwarty.

  SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

  Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma  naniesionych przez samych twórców.

  CERTYFIKATY

  1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.
  2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.

  CENA

  1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

  2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

  a. organizacyjna w wysokości 15%,

  b. z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

  c. opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.

  ESTYMACJA

  Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.

  ZAPŁATA

  1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.
  2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.
  1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto
   damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.

  SYSTEM LICYTACJI

  1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.
  1. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

  3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

  1. Tabela podstawowych postąpień:

  C e n a                                                                            P O S T Ą P I E N I E

  0 – 2 000                                                                          100
        2 000 – 5 000                                                             200
                      5 000 – 10 000                                              500
                                 >10 000                                             1 000

  5. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

  6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

  7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

  1. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.

  KATALOG / PRENUMERATA

  Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.

  WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

  1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

  2. damma nie pobiera vadium.

  3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

  a. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty,

  b. licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

  c. licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

  4. damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

  5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma.

  OBIEKTY

  1. damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

  2. damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

  3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

  1. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.
  2. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.