Aukcje i wystawy przedaukcyjne: Kamienica „Pod Orłem”, 11 Listopada 60-62 w Bielsku-Białej.

BWA

Aukcja 18

Katalog aukcji sztuki 11

Strefa Kolekcjonera Allegro
XXVIII Licytacja internetowa | 15-25 kwietnia 2 0 2 1   zakończenie  17.00

Aukcja 17

Katalog aukcji sztuki 11

Strefa Kolekcjonera Allegro
XXVII Licytacja internetowa | 18-28 marca 2 0 2 1   zakończenie  21.00

Aukcja 16

Katalog aukcji sztuki 11

Strefa Kolekcjonera Allegro
XXVI Licytacja internetowa | 18-28 lutego 2 0 2 1   zakończenie  21.00

Aukcja 15

Katalog aukcji sztuki 11

aukcja na żywo: 29.12.2020  |  18.00

Aukcja 14

Katalog aukcji sztuki 11

aukcja na żywo: 10.12.2020  |  19.00

Aukcja 13

Katalog aukcji sztuki 11

aukcja na żywo: 3.12.2020  |  19.00

Aukcja 12

Katalog aukcji sztuki 12

aukcja na żywo: 19.11.2020  |  19.00

Aukcja 11

Katalog aukcji sztuki 11

aukcja na żywo: 29.10.2020  |  19.00

Aukcja 10

Katalog aukcji sztuki 10

aukcja na żywo: 4.10.2020  |  16.00

Aukcja 9

aukcja na żywo: 24.9.2020  |  19.00

Aukcja 8

aukcja na żywo: 30.7.2020  |  20.30

Aukcja 7

aukcja na żywo: 30.7.2020  |  19.00

Na nasze aukcje w 2021 roku poszukujemy dzieł sztuki z obszaru:

 • malarstwa
 • rysunku
 • rzeźby
 • ceramiki
 • litografii
 • linorytu
 • drzeworytu

Zdjęcie obiektu wraz z niżej wymienionymi informacjami należy przesyłać na adres:   damma@damma.pl

 • autor
 • tytuł
 • data powstania
 • technika wykonania
 • rozmiary
 • uszkodzenia, zabrudzenia
 • pochodzenie
 • cena

Jak zostać uczestnikiem aukcji

 

W licytacji może wziąć udział:

 • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną

Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się za pośrednictwem internetu, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w katalogu aukcyjnym i na stronie: www.damma.pl, który następnie po zeskanowaniu lub sfotografowaniu należy przesłać drogą mailową na adres: damma@damma.pl

W licytacji można uczestniczyć w wybranej przez siebie formie, tj.:

 • osobiście
 • telefonicznie 
 • przez internet www.onebid.pl
 • pisemnie, zlecając licytację z limitem ceny.

Jak zgłosić obiekt na aukcję

 

By dokonać zgłoszenia wystarczy przesłać na adres damma@damma.pl:

  • zdjęcia dzieła sztuki
   • z przodu i tyłu
  • podać podstawowe informacje dot. dzieła, jak:
   • wymiary
   • pochodzenie
   • inne według posiadanej wiedzy

  Regulamin aukcji

  Regulamin aukcji (PDF)

  Formularz zgłoszeniowy / zlecenia (PDF)

   

   

   

   

  Regulamin aukcji

  I. OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

  1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.
  2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.
  3. Aukcja ma charakter otwarty.

   

  II SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

  Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.

   

  III. CERTYFIKATY

  1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.
  2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę lub inną osobę fizyczną lub prawną.

   

  IV. CENA

  1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.
  2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:
   1. organizacyjna w wysokości 18%,
   2. z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,
  3. opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.

   

  V. ESTYMACJA

  Dla każdego obiektu damma określa cenę wywoławczą odpowiadającą części wartości szacunkowej.

   

  VI. ZAPŁATA. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany obiekt w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia aukcji.
  2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.
  3. damma przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia całej ceny w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.

   

  VII. WYDANIE RZECZY

  1. Wydanie obiektu może nastąpić wyłącznie po przejściu własności na nabywcę.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 1 nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia licytacji, odebrać obiekt z siedziby damma, po wcześniejszym uzgodnieniu z damma daty i godziny odbioru.
  3. damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania obiektu, poczynając od 15-go dnia po zawarciu umowy (pkt. VIII.7)
  4. Opłata składu stanowi sumę dwóch wartości (a+b).

  (a)

  – 5zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 50 x 50 x 5 cm

  – 10zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach do: 100 x 100 x 10 cm

  – 15zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o rozmiarach większych niż wyżej wymienione.

  (b)

  – 5zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości do 1000zł

  – 10zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości 1001-5000zł

  – 15zł za każdy dzień opóźnienia za przechowywanie obiektu o wartości wyższej niż wyżej wymienione.

   

  1. Z chwilą przejścia własności obiektu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia obiektu przechodzi na nabywcę.

   

   

  VIII. SYSTEM LICYTACJI

  1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma. Przed przystąpieniem do licytacji aukcjoner może dokonać sprostowania i uzupełnienia informacji dotyczących obiektu ujawnionych w katalogu.
  2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.
  3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień.
  4. Tabela podstawowych postąpień:

  C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e

  0 – 2 000                                                                   100
        2 000 – 5 000                                                      200
                      5 000 – 10 000                                      500

                                 > 10 000                                  1 000

  1. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.
  2. Z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego regulaminu nabywcą staje się osoba której udzielono przybicia (pkt.VI.2 i XI.3)
  3. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera  i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  4.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.

   

  IX. KATALOG / PRENUMERATA

  Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.

   

  X. WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

  1. W licytacji może wziąć udział każda osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.
  2. damma nie pobiera wadium.
  3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:
   1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty,
   2. licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,
   3. licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
  4. damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.
  5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma.

   

  XI. OBIEKTY

  1. damma gwarantuje autentyczność obiektów opisanych w katalogu. W  przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym ujawnionym w katalogu, nabywca może zwrócić  obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku udziału w licytacji w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,     z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn.zm)
  2. damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
  3. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu obiektu sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. (art. 20 ust. 2 ustawy o muzeach – Dz.U.2019, poz.917 z późn. zm.)
  4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.
  5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.

   

  XII. WYSYŁKA

  Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest równoznaczne z upoważnieniem damma do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Polski. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. damma dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności uiszczenia przedpłaty damma wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.